Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence obyvatel (živá a mrtvá)(listinná) Evidence obyvatel (živá a mrtvá) (elektronická) Czech Point - evidence obyvatel (listinná) Odhlášení trvalého pobytu a změny (listinná) Mzdová a personální (listinná) Mzdová a personální (elektronická) BOZP (listinná) Cestovní náhrady (listinná) Cestovní náhrady (elektronická) Inventarizace pozemků (listinná i elektronická) Pokladna (listinná i elektronická) Účetnictví (listinná, elektronická Ředitel školy (listinná, elektronická) Vítání občánků (listinná, elektronická) Kronika narozených dětí (listinná) Kronika obce (listinná) Významní jubilanti (listinná a elektronická) Volební seznamy (listinná, elektronicky) Vidimace, legalizace (listinná) Evidence místních poplatků za odpady (listinná) Evidence místních poplatků za odpady (listinná a elektronická) Evidence čísel popisných a evidenčních - domy a chaty (listinná) Evidence místních poplatků za psy (listinná i elektronická) Nájemní smlouvy na pozemky a evidence zaplacených nájmů (listinná) Pozemky (kopie) (listinná, elektronická) Spisová služba (listinná, elektronická) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická) Obchodní, darovací smlouvy (listinná, elektronická) Zasílání novinek z obce přes e-mail Probační služba (listinná) Archivace stavební dokumentace - dotčený orgán (listinná) Územní plán - připomínky občanů (listinná) Správní řízení (listinná, elektronická) Žádosti podle 106/1999 Sb., (listinná, elektronická) Zápisy zastupitelstva (listinná, elektronická) Zápisy výborů(listinná, elektronická) Seznam členů zásahové jednotky (hasiči)(listinná, elektronická) Knihovna: Evidence čtenářů (listinná a elektronická) Evidence včelstev (listinná) Povolení vjezdu ke škole (listinná, elektronická) Povolení vjezdu k hasičské zbrojnici (listinná, elektronická) Dotace  (listinná, elektronická) Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (listinná, elektronická)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Přihlášení k trvalému pobytu Evidence obyvatel s trvalým pobytem v obci Evidence obyvatel s trvalým pobytem v obci, změnová hlášení Evidence obyvatel s trvalým pobytem v obci, změnová hlášení mzdová agenda (výplatní listiny, mzdové listy, apod.) mzdová agenda (výplatní listiny, mzdové listy, apod.) zákonná povinnost provádět školení bezpečnosti práce vyúčtování cestovních náhrad vyúčtování cestovních náhrad správa majetku obce vedení účetnictví Vedení účetnictví vedení příspěvkové organizace obce zřizovatelem organizace vítání občánků organizace vítání občánků,  včetně pamětní knihy vítání zdokumentování historie obce blahopřání k významnému jubileu občanů obce, sounáležitost občanů s obcí zákonná povinnost, podklady pro činnost volební komise zajištění úseku státní správy zajištění plnění obecně závazné vyhlášky o odpadech zajištění plnění obecně závazné vyhlášky o odpadech povinná informace o nemovitostech v obci zajištění plnění obecně závazné vyhlášky o psech řádná správa obecního majetku řádná správa obecního majetku zákonná povinnost korespondence pro potřeby obce nadstandardní služba občanům na základě žádosti probační služby, zajištění prací pro obec evidence stavební dokumentace nemovitostí na k.ú.Kanice zákonná povinnost při zpracování ÚP zákonná povinnost na základě žádosti občanů – rušení TP zákonná povinnost na základě žádosti subjektů o informace na základě jednacího řádu ZO zákonná povinnost o činnosti výborů stanovených ZO zákonná povinnost v oblasti PO vedení agendy organizační složky obce uložení oznámení svazu včelařů o včelařích na k.ú.Kanice  organizace zajištění bezpečné dopravy v areálu ZŠ a MŠ, povolení vjezdu na základě výjimky obce organizace zajištění bezpečné dopravy před hasičskou zbrojnicí, povolení parkování na základě výjimky obce pro rozvoj obce zákonná povinnost při podání žádosti PO a FO
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
občané přihlašující se k trvalému pobytu trvale žijící obyvatelé v obci trvale žijící obyvatelé v obci trvale žijící obyvatelé v obci zaměstnanci zaměstnanci zaměstnanci zaměstnanci zaměstnanci pozemky platící občané plátci a příjemci ředitel PO narození občánci a jejich rodinní příslušníci narození občánci a jejich rodinní příslušníci všichni občané občané obce občané obce ve vymezeném věkovém období občané, FO, PO občané obce občané obce občané obce občané obce vlastníci dotčených nemovitostí vlastníci dotčených nemovitostí všichni, kteří doručili poštu všichni, kteří doručili poštu občané, FO, PO občané, kteří se k odběru přihlásili uchazeči o VPP občané, FO, PO občané, FO, PO účastníci správního řízení, svědci občané, FO, PO členové ZO a veřejnost členové výborů kontrolního a finančního členové JSDHO čtenáři včelaři řidiči, zaměstnanci ZŠ a MŠ řidiči, členové JSDHO dotčené subjekty PO a FO, kteří podali žádost
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné (součná a minulá), datum narození, jména rodičů, rodné číslo, podpis, LV, číslo OP Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, místo narození, rodinný stav Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, místo narození, rodinný stav Jmenné, adresné, datum narození či úmrtí, rodné číslo Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, předchozí zaměstnání Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, předchozí zaměstnání Jmenné, adresné, datum narození,  jmenné, adresné, TP jmenné, adresné, TP identifikační, popisné údaje jmenné, adresné,  0 Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, místo narození, rodinný stav jmenné, adresné,  jmenné, adresné,  jmenné, adresné,  jmenné, adresné,  Jmenné, adresné, datum narození Jmenné, adresné, datum narození, místo narození, čís.osobního dokladu jmenné, adresné,  jmenné, adresné,  jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné,  jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné,  jmenné, adresné,  jmenné, adresné,  jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné jmenné, adresné jmenné, RZ jmenné, RZ jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné, datum narození, te.číslo
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. určení zaměstnanci určení zaměstnanci Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci zřizovatel PO rodinní příslušníci narozených dětí, soc.komise rodinní příslušníci narozených dětí, soc.komise veřejnost sociální komise volební komise FO nebo PO žádající o legalizaci či vidimaci obec Kanice obec Kanice obec Kanice obec Kanice nájemník a obec Kanice obec Kanice obec Kanice Dopisovatel a obec Kanice PO a FO – obec Kanice přihlášení občané přihlášení občané, starosta obec Kanice obec Kanice účastníci správního řízení, svědci žadatelé a obec Kanice veřejnost členové výborů kontrolního a finančního obec Kanice, HZS knihovnice obec Kanice majitelé vozidel a obec Kanice majitelé vozidel a obec Kanice subjekt poskytující dotaci žadatelé a obec Kanice
Doba uchování osobních údajů 50 let 50 let 10 let 5 let 50 let 50 let 5 let 5 let 5 let 10 let 10 let 10 let 5 let 5 let 99 let 99 let 1 rok 5 let 10 let 5 let 5 let 50 let 5 let 10 let 10 let 5 let 1 rok 5 let 1 rok 5 let 50 let 10 let 5 let 5 let 10 let 10let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 10 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c c e e c f c c c c f c c f c e c b e e c c c c c e e e e e e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb., Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 262/2000 Sb., zákoník práce zák. č. 262/2000 Sb., zákoník práce zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obce zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů; zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.; zák. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu; vyhl. 233/2000 Sb., vyhl. Č. 59/2002 Sb., vyhl. Č. 152/2000 Sb. zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích; zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv Není třeba vyplňovat buňku zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě;  zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon zák.č. 500/2004 Sb., a  §12 odst.1 písm. c) zá.č. 133/2000 Sb.  zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zák; evidence pouze knihovního fondu zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči; zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE