Obsah stránky

Odpadové hospodářství obce

Systém odpadového hospodářství obce je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Místní poplatek za odpady stanoví obecně závazná vyhláška obce č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Aktuální výši poplatku za odpady a způsob jeho úhrady naleznete na webu obce v záložce 'poplatky'.

Svoz odpadu provádí na základě smlouvy s obcí firma Recovera Využití zdrojů a.s.

 

Jak odpady třídit a kam je odkládat

Nejlepší je vyvarovat se vzniku odpadů. Pokud již odpad vznikne, je potřeba co nejvíce odpadu vytřídit (způsob třídení je popsán níže v záložkách). Zbylý odpad, který již nelze vytřídit, je směsným komunálním odpadem a ukládá se do černých popelnic. Cílem je, aby směsného komunálního odpadu bylo co nejméně. Dle zákona o odpadech musí obec zajistit (pod pokutou 200 tis. Kč ročně), aby vytříděnost odpadů byla 60 % od roku 2025, 65 % od roku 2030 a 70 % od roku 2035 (plnění tohoto cíle můžete sledovat v tabulce níže). Děkujeme, že odpady třídíte, bez vás obec tohoto cíle nedosáhne.

Upozorňujeme občany, že firma provádějící svoz směsného komunálního odpadu nebude vyvážet popelnice, v nichž bude větší množství odpadů, které se mají třidit, především papíru, plastů, bioodpadu a suti.

Papír se soustřeďuje do modrých kontejnerů rozmístěných na více místech v obci (viz plánek níže). Větší kusy papíru (například velké kartonové krabice) lze ukládat do velkoobjemové klece umístěné v areálu u Obnovy, a to v době otevření areálu (viz záložka biologický odpad), případně i jindy na základě vyhlášení obecního úřadu nebo po dohodě s pracovníky obecního úřadu.

Plasty včetně PET lahví, polystyrenu, nápojových kartonů a hliníkových obalů od nápojů se soustřeďují do žlutých kontejnerů rozmístěných na více místech v obci (viz plánek níže).

Sklo bílé i barevné se soustřeďuje společně do zelených kontejnerů rozmístěných na více místech v obci (viz plánek níže).

Biologický odpad z kuchyně a zahrady se hodí ke kompostování (viz tipy v odpadovém hospodářství níže). Biologický odpad jako např. trávu, listí, mech či drobné větvičky lze rovněž uložit do velkoobjemového kontejneru označeného 'tráva' v areálu u Obnovy, a to od jara do podzimu vždy v sobotu od 10:00 h do 12:00 h, případně i jindy na základě vyhlášení obecního úřadu (na jaře a na podzim obvykle ve středu odpoledne) nebo po dohodě s pracovníky obecního úřadu.

Jedlé tuky a oleje se soustřeďují do speciálních zelených sběrných nádob rozmístěných na více místech v obci (viz plánek níže). Oleje prosím shromažďujte v dobře uzavřených nejlépe plastových lahvích, aby se o sebe nerozbily.

Kovy lze v době otevření sběrného dvora (od jara do podzimu vždy v sobotu od 10:00 h do 12:00 h) nebo i jindy po dohodě s OÚ uložit do šedých kontejnerů v areálu u Obnovy. Dále je zajišťován minimálně jedenkrát za rok mobilní svoz kovových odpadů z předem vyhlášených přechodných stanovišť.  

Drobná elektrická a elektronická zařízení lze ukládat do červeného kontejneru umístěného u zdravotního střediska. Větší elektroodpad se ukládá v době otevření sběrného dvora (od jara do podzimu vždy v sobotu od 10:00 h do 12:00 h) nebo i jindy po dohodě s pracovníky obecního úřadu ve skladu v areálu u Obnovy.

Staré baterie lze uložit do sběrného boxu na chodbě obecního úřadu.

Použité tonerové a inkoustové kazety lze uložit do sběrného boxu na chodbě obecního úřadu.

Nepotřebné oděvy, textil a obuv lze uložit do bílého kontejneru umístěného u zdravotního střediska. Vaše vyřazené oděvy, textil a obuv budou znovu využity například jako materiál pro chráněné dílny, poskytnuty potřebným nebo využity v průmyslu.

Nebezpečnými odpady jsou například chemikálie, nejedlé oleje, barviva apod. Minimálně dvakrát za rok je zajišťován mobilní svoz nebezpečných odpadů z předem vyhlášených přechodných stanovišť.

Objemným odpadem je komunální odpad, který nelze vytřídit a nevleze se do sběrných nádob. Jedná se například o molitan, matrace, koberce, části nábytku apod. Objemný odpad lze uložit do velkoobjemového kontejneru označeného 'spalitelný odpad' nebo 'nespalitelný odpad' v areálu u Obnovy, a to od jara do podzimu vždy v sobotu od 10:00 h do 12:00 h, případně i jindy po dohodě s pracovníky obecního úřadu. Dále lze objemný odpad uložit do velkoobjemových kontejnerů označených 'spalitelný odpad' nebo 'nespalitelný odpad' umístěných v předem oznámeném termínu na předem oznámeném místě (hasička, Chocholky, zdravotnické středisko, dolní konec, malá strana a okály - viz plánek níže). Upozorňujeme, že nebude přijímán objemný odpad, který je možné vytřídit jeho předchozím rozebráním.

Stavební a demoliční odpad není komunálním odpadem a lze jej ukládat pouze do velkoobjemového kontejneru označeného 'nespalitelný odpad' (místa a termíny viz objemný odpad). Odpad mohou ukládat jen nepodnikající fyzické osoby, a to v maximálním množství 10 stavebních koleček za rok. 

Směsný komunální odpad je odpad, který již dále nelze vytřídit a ukládá se do černých popelnic.

 

Náklady na obecní systém odpadového hospodářství

rok 2019 2020 2021 2022
2023
2024
náklady v Kč 859 063 996 214 1 019 969 1 093 096 1 314 753  
příjmy v Kč
697 181 692 209 726 465 766 710 830 649  
doplatek obce v Kč
161 882 304 005 293 504 326 386 484 104  

 

Výsledky obecního systému odpadového hospodářství

rok 2022 2023 2024 2025
papír (t) 13,9 (12,9 kg/obyv.) 16,4 (14,9 kg/obyv.)    
plasty (t) 17,3 (16 kg/obyv.) 18,4 (16,8 kg/obyv.)    
sklo (t) 18,6 (17,2 kg/obyv.) 17,7 (16,1 kg/obyv.)    
kovy (t)
20,2 (18 kg/obyv.) 15,7 (14,3 kg/obyv.)    
textil (t) 2 (1,9 kg/obyv.) 2,4 (2,2 kg/obyv.)    
tuky (t) 0,3 (0,3 kg/obyv.) 0,4 (0,3 kg/obyv.)    
nebezpečné odpady (t) 0,3 (0,3 kg/obyv.) 0,8 (0,7 kg/obyv.)    
objemný odpad (t) 13,5 (12,5 kg/obyv.) 16,7 (15,2 kg/obyv.)    
biologický odpad (t) 57 (52,7 kg/obyv.) 93,3 (85 kg/obyv.)    
dřevo (t)   4,5 (4,1 kg/obyv.)    
směsný komunální odpad (t) 172,3 (159,2 kg/obyv.) 167,3 (152,4 kg/obyv.)    
komunální odpad celkem (t) 316 (292 kg/obyv.) 353,6 (322 kg/obyv.)    
vytříděno (t) 130 168,8    
vytříděno (%) 41 48    

 

Termíny svozu odpadů

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá každý lichý týden v pondělí.

 

Místa shromažďování odpadů jsou zachycena na následujícím plánku.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.