Obsah stránky

Odpadové hospodářství obce

Systém odpadového hospodářství obce je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Místní poplatek za odpady stanoví obecně závazná vyhláška obce č. 3/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Aktuální výši poplatku za odpady a způsob jeho úhrady naleznete na webu obce v záložce 'poplatky'.

Svoz odpadu provádí na základě smlouvy s obcí firma Recovera Využití zdrojů a.s.

 

Jak odpady třídit a kam je odkládat

Nejlepší je vyvarovat se vzniku odpadů. Pokud již odpad vznikne, je potřeba co nejvíce odpadu vytřídit (způsob třídení je popsán níže v záložkách). Zbylý odpad, který již nelze vytřídit, je směsným komunálním odpadem a ukládá se do černých popelnic. Cílem je, aby směsného komunálního odpadu bylo co nejméně. Děkujeme, že odpady třídíte.

Upozorňujeme občany, že firma provádějící svoz směsného komunálního odpadu nebude vyvážet popelnice, v nichž bude větší množství odpadů, které se mají třidit, především papíru, plastů, bioodpadu a suti.

Papír se soustřeďuje do velkoobjemové klece umístěné vedle zdravotnického střediska. Menší kusy papíru prosím ukládejte do papírových krabic nebo tašek, aby při převozu nevypadávaly z klece.

Plasty včetně PET lahví, polystyrenu, nápojových kartonů a hliníkových obalů od nápojů se soustřeďují do žlutých kontejnerů rozmístěných na více místech v obci (viz plánek níže).

Sklo bílé i barevné se soustřeďuje společně do zelených kontejnerů rozmístěných na více místech v obci (viz plánek níže).

Biologický odpad z kuchyně a zahrady se hodí ke kompostování (viz tipy v odpadovém hospodářství níže). Biologický odpad jako např. trávu, listí, mech či drobné větvičky lze rovněž uložit do velkoobjemového kontejneru označeného 'tráva' v areálu u Obnovy, a to od jara do podzimu vždy v sobotu od 10:00 h do 12:00 h, případně i jindy po dohodě s pracovníky obecního úřadu.

Jedlé tuky a oleje se soustřeďují do speciálních zelených sběrných nádob rozmístěných na více místech v obci (viz plánek níže). Oleje prosím shromažďujte v dobře uzavřených nejlépe plastových lahvích, aby se o sebe nerozbily.

Kovy lze ukládat do šedých kontejnerů v lokalitě U lva na Chocholkách. Větší kusy kovů, které se do kontejnerů nevejdou, lze po dohodě na OÚ uložit ve skladu v lokalitě U lva na Chocholkách. Dále je zajišťován minimálně jedenkrát za rok mobilní svoz kovových odpadů z předem vyhlášených přechodných stanovišť.  

Drobná elektrická a elektronická zařízení lze ukládat do červeného kontejneru umístěného v zatáčce naproti zdravotnímu středisku. Větší elektroodpad se ukládá po dohodě s pracovníky obecního úřadu ve skladu v lokalitě U lva na Chocholkách.

Staré baterie lze uložit do sběrného boxu na chodbě obecního úřadu.

Použité tonerové a inkoustové kazety lze uložit do sběrného boxu na chodbě obecního úřadu.

Nepotřebné oděvy, textil a obuv lze uložit do bílého kontejneru umístěného v zatáčce naproti zdravotnímu středisku. Vaše vyřazené oděvy, textil a obuv budou znovu využity například jako materiál pro chráněné dílny, poskytnuty potřebným nebo využity v průmyslu.

Nebezpečnými odpady jsou například chemikálie, nejedlé oleje, barviva apod. Minimálně dvakrát za rok je zajišťován mobilní svoz nebezpečných odpadů z předem vyhlášených přechodných stanovišť.

Objemným odpadem je komunální odpad, který nelze vytřídit a nevleze se do sběrných nádob. Jedná se například o molitan, matrace, koberce, části nábytku apod. Objemný odpad lze uložit do velkoobjemového kontejneru označeného 'spalitelný odpad' nebo 'nespalitelný odpad' v areálu u Obnovy, a to od jara do podzimu vždy v sobotu od 10:00 h do 12:00 h, případně i jindy po dohodě s pracovníky obecního úřadu. Dále lze objemný odpad uložit do velkoobjemových kontejnerů označených 'spalitelný odpad' nebo 'nespalitelný odpad' umístěných v předem oznámeném termínu na předem oznámeném místě (hasička, Chocholky, zdravotnické středisko, dolní konec, malá strana a okály - viz plánek níže).

Stavební a demoliční odpad není komunálním odpadem a lze jej ukládat pouze do velkoobjemového kontejneru označeného 'nespalitelný odpad' (místa a termíny viz objemný odpad). Odpad mohou ukládat jen nepodnikající fyzické osoby, a to v maximálním množství 10 stavebních koleček za rok. 

Směsný komunální odpad je odpad, který již dále nelze vytřídit a ukládá se do černých popelnic.

Místa shromažďování odpadů jsou zachycena na následujícím plánku.

Náklady na obecní systém odpadového hospodářství

rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021
náklady v Kč 710 111 719 100 769 465 859 063 996 214 1 019 969

 

Termíny svozu odpadů

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá každý lichý týden v pondělí.

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.